گروه‌های مرکز تحقیقات وقف

  • 1- گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات ايران اعم از قلمرو مسلمانان و غير مسلمانان

  • 2- گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات جهان اسلام

  • 3- گروه مطالعه و تحقيق در موقوفات اديان الهی و غيرالهی در خارج از جهان اسلام