فعالیت‌های انجام‌شده

«بازاندیشی نسبت امور خیریه با دانشگاه» - اسفند ۹۵
اطلاعات بیشتر
نشست نخبگانی «اسناد وقفی به مثابه اسناد ملی»
اطلاعات بیشتر
نشست «تجلی امور خیر در هویت شهر اسلامی»
اطلاعات بیشتر
سلسله‌نشست‌های وقف و کشاورزی
اطلاعات بیشتر