تماس با مرکز

2290۲۲۷۵
۲۲۴۳۱۴۷۱
waqf[at]sbu.ac.ir
۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - ​دانشکدهٔ الهیات و ادیان - مرکز تحقیقات وقف